· Οι βασικοί πυλώνες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού εδράζονται παραδοσιακά σε δύο βάσεις. Αφενός στην ενίσχυση του αγροτικού τομέα και στη διασφάλιση της διατροφικής ασφάλειας του ευρωπαϊκού πληθυσμού και αφετέρου στις πολιτικές εδαφικής και κοινωνικής συνοχής. Οι δύο αυτοί πυλώνες δημιούργησαν το πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, που επέτρεψε στην Ευρώπη να δημιουργήσει έναν πολιτικό και οικονομικό χώρο σταθερότητας και ανάπτυξης.
· Η μετακύληση των δαπανών σε εθνικό επίπεδο, όπως προκύπτει από τις προτάσεις για αύξηση της εθνικής χρηματοδότησης, θα οξύνει τις οικονομικές αντιθέσεις ανάμεσα στον βορρά και στον νότο της Ευρώπης, και θα δημιουργήσει μεγαλύτερο αναπτυξιακό χάσμα από το σημερινό.
· Θα είχε ενδιαφέρον να εξετάσουμε νέους δρόμους ενίσχυσης, στα έσοδα της Ε.Ε. Ένα ενδιαφέρον πεδίο θα ήταν η φορολογία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, σε μια λογική της πραγματικής οικονομίας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από το χρηματοπιστωτικό τομέα.
· Θα πρέπει να προβληματιστούμε συλλογικά για το πώς θα αντιμετωπίσουμε νέες χρηματοδοτικές προκλήσεις σε κρίσιμα πεδία και μάλιστα νέα, όπως το προσφυγικό, η άμυνα, αλλά και η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, χωρίς όμως να πλήξουμε τους δημοσιονομικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι οποίοι αφορούν στις πολιτικές συνοχής, καθώς και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.