• Δεν υπήρξε πρόνοια από ΕΕ για τις παραδοσιακές καλλιέργειες και μικρούς κλήρους που έπρεπε να συντηρηθούν • Μικρά και φτωχά κράτη να θεωρηθούν ως περιφέρειες, για να τυγχάνουν μεγαλύτερης βοήθειας Αναφορικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), υποστήριξε ότι