· Οι βασικοί πυλώνες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού εδράζονται παραδοσιακά σε δύο βάσεις. Αφενός στην ενίσχυση του αγροτικού τομέα και στη διασφάλιση της διατροφικής ασφάλειας του ευρωπαϊκού πληθυσμού και αφετέρου στις πολιτικές εδαφικής και κοινωνικής συνοχής. Οι δύο αυτοί πυλώνες δημιούργησαν