(Σ.Σ. Λόγω τεχνικής αδυναμίας, η πιό κάτω στήλη είναι συνέχεια του πιό πάνω κειμένου, της πρώτης στήλης και μετά γυρίζει και συνεχίζει από τη δεύτερη στήλη του επάνω κειμένου)